لطفا کمی صبر کنید

ارقام نهال انگور

این گیاه از تیره انگور (Vitaceae) بوده و جنس ویتیس (Vitis) دارای دو جنس زیر جنس موسکادینیا (Muscadinia) و ائوویتیس (Euvitis) می باشد. گونه های مربوط به زیر جنس ائوویتیس شامل منشاء آسیایی ( V. amrensis) ، منشاء آسیا – اروپا (V.viniferaL.) و منشاء امریکایی (V. Labrusca , V. berlandieri , V. riparia , V. solanis) می باشد.
انواع نهال انگور ویتیس وینیفرا به صورت تجاری پرورش داده می شود و زیر گونه مهم ان ویتیس ساتیوا (V. sativa) می باشد که میوه های ارقام مختلف این ریز گونه قابل خوراک است. جوانه های باروز انگور از نوع جوانه های مرکب (Compound buds) بوده و هنگام بیدار شدن ابتدا یک شاخه حاصل شده و روی آن بین 1الی 4 خوشه ظاهر می شود. اکثر ارقام انگور گل های کامل و دو جنسی دارند اما برخی از آنها همچون V. rotundifolia دو پایه می باشند. محل استقرار جوانه های بارور در جانب شاخه های یک ساله بوده و تراکم جوانه های بارور بر روی شاخه سک ساله انگور ، به ارقام مختلف آن بستگی دارد. معمولا در ارقام دانه دار، تراکم جوانه های بارور در قسمت پایین شاخه و در ارقام بیدانه مثل انگور سفید بیدانه ، تراکم جوانه های بارور بین گروه های چهارم تا دوازدهم بیشتر می باشد. در طول شاخه های یک ساله ، روس هر گره دو جوانه وجود دارد که یکی از آنها بدون نیاز سرمایی در فصل رشد سال جاری بیدار شده و شاخه های جانبی را حاصل می کند و جوانه دیگر که جوانه اصلی نام دارد بعد از گذراندن یک دوره سرما در سال آتی فعال می شود.
روی هر گره شاخه یک ساله علاوه بر جوانه ها ، خوشه (Cluster) و یا پیچک (Tendril) و برگ ها قرار می گیرند.
پیچک ها که از لحاظ زیست شناسی تشابه عضوی (Analog) با خوشه ها دارند ، بر روی شاخه یک ساله بعد از اتمام گره های مربوط به خوشه ، روی گره های تولید کننده پیچک قرار می گیرند. خوشه ها و پیچک ها در روی هر گره و در مقابل برگ ها قرار می گیرند. طرز قرار گرفتن خوشه ها و یا پیچک ها در ارقام انگور اروپایی دو در میان بوده به طوری که دو گره متوالی حاوی خوشه یا پیچک می باشند. برگ های انگور پهن با رگبندی پنجه ای و حاوی پنج لوب بوده و در برخی از ارقام انگور لوب ها کاملا مشخص می باشد.
زمان تمایز گل ، اوایل تیرماه بوده و معمولا همزمان با گلدهی فصل جاری می باشد. هنگامی که میانگین دما در اوایل بهار به 10 درجه سانتی گراد برسد، جوانه های انگور بیدار می شوند که معمولا مطابق با نیمه دوم اردیبهشت ماه می باشد. خوشه های گل (Inflorescences) در اوایل خرداد ظاهر شده و گل ها در نیمه اول تیر ماه و حدود 5/1 الی 2 ماه بعد از بیدار شدن جوانه ها ، باز می شوند. مدت گلدهی در انگور 10-8 روز می باشد . هر گل انگور شامل 5 کاسبرگ ، 5 گلبرگ ، 5پرچم و یک مادگی با 3-2 عدد برچه (Carpel) می باشد. گلبرگ ها به رنگ سبز بوده و از بالا به هم چسبیده و به صورت کلاهک (Calyptera) از گل جدا می شوند. داخل هر برچه دو عدد تخمک وجود دارد و در صورت تلقیح کامل 6-4 عدد بذر در داخل هر میوه حاصل می شود. گل های انگور روی گل آذین خوشه ای مرکب تشکیل می شوند. میوه های انگور از نوع سته حقیقی بوده و بستگی به شرایط اقلیمی منطقه و نوع رقم انگور در اواخر تابستان تا اوایل پاییز می رسند. در حدود 300 رقم انگور در ایران وجود دارد و برخی از ارقام تجاری آن شامل انگور سفید بیدانه ، انگور قرمز بیدانه، صاحبی، ریش بابا، یاقوتی، حسینی، عسگری، فخری، شیرازی و خلیلی می باشد.
نیاز سرمایی جوانه های انگور در حدود 350-100 ساعت زیر 7 درجه سانتی گراد می باشد. انگور از درختان میوه مناطق معتدل بشمار می آید و به سرمای شدید زمستان حساس بوده و به طور متوسط سرمای 18- درجه سانتی گراد را تحمل می کند. این گیاه به تابستان های گرم و زمستان های ملایم نیاز دارد. انگور مقاوم به خشکی، نیمه مقاوم به شوری خاک و مقاوم به خاک های آهکی بوده و در مناطقی که میزان بارندگی بیشتر از 300 میلی متر باشد ، می توان به صورت دیم پرورش داد و در مناطق کم باران در طی فصل رشد 4-3 نوبت آبیاری می شود. خاک های سبک با بافت لومی شنی برای پرورش انگور مناسب می باشد. ازیاد انگور توسط قلمه های خشبی که در اواخر پاییز و یا اواسط هار تهیه می شوند، انجام می گیرد. اکثر قلمه های انگور به راحتی ریشه حاصل می کنند اما برخی از ارقام انگور همچون ویتیس برلاندیری (V. berlandieri) سخت ریشه زا هستند. در کشور های اروپا و امریکا به علت وجود شته فیلوکسرا(Phylloxera) که ارقام اروپایی به آن حساس می باشند و در ریشه گال ایجاد می کند ، از پایه های ارقام انگور امریکایی استفاده می شود و برای این منظور از طریق پیوند نیمانیم و یا پیوند روی میزی (Bench grafting) توسط پیوند ، ارقام انگور مورد نظر تکثیر داده می شوند. در مناطقی که زمستان های سرد و یخبندان های شدید دارند ، بوته های انگور به روش خوابیده یا خزنده که یک روش سنتی می باشد ، هدایت و تربیت می گردند. اما در مناطق که زمستان های ملایم دارند می توان بوته های انگور را به صورت داربستی و با روش های مختلف هدایتی از جمله روش کوردون، پاچراغی ، چتری و سیلوز پرورش داد. فاصله کشت بوته ها در روش خوابیده 3 متر و در روش داربستی در حدود 5/2 متر می باشد. شاخه های یک ساله انگور همه ساله نیاز به هرس دارند و شدت هرس با توجه به قدرت رشد بوته ها و نوع رقم انگور به صورت هرس کوتاه از روی 3-2 جوانه ، هرس متوسط از روی 5-4 جوانه و هرس طویل از روی 12-8 جوانه انجام می گیرد. هرس مخلوط یا گیو در بوته های انگور که به روش پاچراغی با شاخه طویل هدایت شده باشند، انجام می گیرد. در این روش یک شاخه طویل و یک شاخه کوتاه در روی هر بازوی فرعی ، باقی گذاشته می شود. هرس کوتاه در بوته های ضعیف که باروری کمتر دارند، انجام میگیرد. دیر هرس کردن انگور موجب بروز اشک مو (Weeping) یا گریه مو می گردد. زیرا در اوایل بهار هنگامی که دمای خاک به 10 درجه سانتی گراد می رسد، ریشه مو شروع به جذب آب و مواد معدنی کرده و دیر هرس کردن موجب ترشح شیره خام از محل برش شاخه می شود. در طی فصل رشد ، برای افزایش کمیت و کیفیت محصول ، در بوته های ارقام نهال انگور انگور هرس سبز انجام داده می شود. برای این منظور عملیاتی همچون حذف تعدادی از برگ ها ( معمولا 20 درصد از برگ ها )، نوک برداری یا پانسمان ، حلقه برداری در پایین شاخه های یک ساله ، تنک کردن خوشه ها و حذف شاخه های فرعی انجام می گیرد. معمولا برای رشد کامل هر خوشه انگور به 26-22 عدد برگ نیاز می باشد و بوته هایی که به صورت خوابیده پرورش داده می شوند در اثر عدم رسیدن نور کافی و تهویه ناقص، خوشه ها به طور کامل نمی رسند و وجود رطوبت نسبی بالا در داخل بوته سبب رشد امراض قارچی بویژه سفیدک می گردد. معمولا حذف 20 درصد از برگ های اضافی برای هر بوته مناسب است. حلقه برداری در پایین شاخه های یک ساله موجب کاهش ریزش گل ها ، افزایش اندازه حبه ها و زودرس شدن محصول می گردد. برای کاهش ریزش گل ها معمولا عمل حلقه برداری یک هفته قبل از گلدهی و برای افزایش حجم یا اندازه حبه ها بویژه در ارقام بیدانه عمل حلقه برداری ، کمی پس از ریزش طبیعی کل ها انجام می گیرد.

نهال انگور بی دانه سفید و قرمزنهال انگور پیوندی این رقم کشمشی نیز نامیده میشود. دو رنگ سفید مایل به زرد و قرمز دارد و از بهترین انگورهای مجلسی است، برای تولید کشمش مرغوب بدون دانه و نیز برای شیره پزی بهکار میرود. طول خوشه آن به نسبت بلند و تراکم متوسط دارد و دم آن سبز رنگ است. حبه ها بدون دانه و گرد و ضخامت پوست آنها متوسط است.

نهال انگور شاهانینهال انگور اصلاح شده شاهانی را انگور سلطانی نیز می نامند. در اغلب نقاط مو خیز ایران کاشته میشود. در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. هر دو نوع آن مصرف تازه خوری دارند و نیز دزر تهیه مویز از آن استفاده میکنند. به علت ضخامت زیاد پوست آن قابل نگهداری است. از آب آن در شیره پزی نیز استفاده میکنند. خوشه های آن استوانه ای متورم و حبه هی متوسط، گرد و دانه دارند. جزو ارقام زودرس به حساب می آید و محصول آن زودتر از بیدانه به بازار عرضه میگردد.انگورهای تازه نهال انگور مجلسی
برای تازه خوری مصرف میشوند. باید ظاهری جذاب و کیفیت بالایی داشته باشند. از مهم ترین ویژگی های این ارقام عبارت اند از : مقاومت در برابر حمل و نقل، مقاومت در برابر بیماری ها، اتصال محکم حبه به خوشه، دیر خشک شدن دم خوشه و حبه، تراکم مناسب خوشه، یکنواختی رسیدن حبه ها و رنگ و طعم مناسب.

نهال انگور عسگرینهال انگور زودبازده بیشتر به مصرف تازه خوری میرسد و نیز برای تهیه کشمش از آن استفاده میشود. شاخه ها در سمت انتهایی قرمز و در قسمت پایینی سبز رنگ است. حبه ها تقریبا کشیده و سفید رنگ اند و به سبب داشتن پوست نازک، قابلیتنگهداری خوبی ندارند.جزو انگورهای زودرس محسوب میشود.

نهال انگور صاحبیبهترین نهال انگور در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. بیشتر مصرف تازه خوری دارد. شاخه ها در قسمت پایینی سبز رنگ اند. خوشه ها تراک اندکی دارند. شکل خوشه ها تقریبا مخروط کامل بوده و حبه ها بیضی شکل متورم، درشت و هسته دارند. به دلیل ضخامت میوه، قابلیت انباری خوبی دارد. نوع قرمز رنگ آن مرغوب تر است.

نهال انگور لعل بیدانه قیمت نهال انگور یکی از مهمترین ارقام تازه خوری است. خوشه های متراکم و مخروطی دارد. حبه ها قرمز کروی، بسیار درشت، آبدار و پوست نازکی دارد. با وجود پوست نازک این انگور آن را به شکل آونگ برای مصرف زمستانه نگهداری میکنند.

نهال انگور حسینی فروش نهال انگور در نقاط مختلف کشور نام های گوناگونی دارد از جمله آنها گلسین با ماقی ( شصت عروس) و خاتون بارماقی است. بیشتر مصرف تازه خوری دارد. جز ارقام میان رس است و مدت زیادی روی خوشه می ماند. حبه های دانه دار و سفید رنگ این رقم تراکم کمی دارد و به شکل استوانه ای کشیده و میان فرو رفته تا برجسته است.

نهال انگور ریش بابا خرید نهال انگور در دو رنگ سفید و قرمز دیده میشود. بیشتر مصرف تازه خوری و مجلسی داشته و به دلیل پوست ضخیم قابلیت نگهداری خوبی دارد. خوشه مخروطی، کوتاه و کاملا متراکم است. حبه های آن بیضی کشیده و کرم رنگ مایل به کهربایی و خوشه باز، شل و افتاده اند. زمانی که میرسند لکه های هوه ای رنگ روی آنها دیده میشود. حبه ها دانه دار و دیررس اند و قابلیت نگهداری میوه ها خوب است.

نهال انگور قزل اوزوم تولید نهال انگور با انگور طلایی که در دو رنگ قرمز ابلق و سفید دیده میشود. یکی از بهترین انگورهای محلی است و مصرف تازه خوری دارد. رقم دیررس است و پوست ضخیم و قابلیت نگهداری خوبی دارد. خوشه ها شل و افتاده و دم خوشه بلند است. حبه ها استوانه ای شکل، درشت و دانه دارند.

نهال انگور شیرازی فروش انواع نهال انگور به دو رنگ سیاه و سفیدندو بیشتر مصرف تازه خوری داشته، قابلیت نگهداری آن خوب است و از ارقام دیررس است. شکل خوشه ها مخروط کشیده و دم خوشهها بلند و نیمه خشبی است و حبه های آن بیضی شکل هستند.

نهال انگور چشم گربه ( پیشیک گوزی ) خرید انواع نهال انگور بوته پر رشدی دارد که محوطه وسیعی را اشغال میکند. خوشه ها کوچک، حبه ها دانه دار و پوست کلفت و کم آب هستند. طعم این رقم گس و نامرغوب است.

نهال انگور یاقوتی هرس درخت انگور رم خیلی زودرسی است که خوشه متراکم دارد. به دو رنگ سفید و سیاه دیده میشود و مصرف تازه خوری دارد.

نهال انگور رازقی نهال انگور دیم این رقم، اکثراً در آذربایجان کشت می شود و بیشتر مصرف تازه خوری و خشکباری داشته و به مقدار اندکی نیز در شیره پزی (دوشاب) به مصرف می رسد. زمان برداشت آن مهرماه بوده و جزو انگورهای دیررس است.
جوانه انتهایی آن بسته و کرک دار بوده، اما برگ ها فاقد کرک می باشند. رنگ دمبرگ این رقم قرمز است. شاخه ها کوتاه (1 متر) بوده و رنگ آن قهوه ای سیر است. گلهای نوع قرمز بیشتر ماده بوده و در نوع سفید کامل می باشند. خوشه این رقم مخروطی شکل و تعداد حبه آن کم است. دم خوشه بلند و سبز رنگ بوده و حبه ها، گرد تا بیضی متوسط، بسیار نازک پوست و دانه دار می باشند. میزان قند میوه این رقم حدود 150 گرم در لیتر، میزان الکل آن حدود 10 گرم در لیتر، مقدار مواد خشک میوه 20 گرم در لیتر و میزان ویتامین B آن 5/1 میلی گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.

نهال انگور فخری خرید نهال انگور دیم این رقم، که در بعضی از نقاط تبرزه نیز نامیده می شود، بیشتر مصرف تازه خوری داشته و یکی از انگورهای مجلسی به شمار می آید. از این انگور، گاهی به صورت کشمش نیز استفاده می شود. محل پراکندگی آن در آذربایجان شرقی و غربی بوده و در دیگر نقاط موخیز ایران نیز دیده می شود. فخری جزو ارقام زودرس بوده و پس از انگور یاقوتی به بازار عرضه می شود. جوانه انتهایی آن بسته و کرک دار بوده، اما برگ ها و دمبرگ آن فاقد کرک می باشند.
رنگ دمبرگ ها قرمز است. شاخه این رقم سبز رنگ بوده و بر روی آنها حلقه های قرمز رنگ دیده می شود. گل های آن کامل شکل خوشه ها مخروط کشیده است که دم خوشه آن نسبتاً کوتاه و سبز رنگ می باشد. حبه، بیضی شکل دانه دار، نسبتاً ضخیم پوست بوده و رنگ، آنها زرد متمایل به کهربایی است. مقدار قند میوه این رقم حدود 141 کرم در لیتر، اسید آن حدود 9/2 گرم در لیتر، میزان الکل میوه حدود 8 گرم در لیتر، میزان مواد خشک آن حدود 18 گرم در لیتر و مقدار ویتامین B آن 1/0 میلی‌گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.

نهال انگور الحقی فروش نهال انگور دیم این رقم، دو رنگ سفید و سیاه دیده می شود و بیشتر مصرف تازه خوری و خشکباری دارد. محل پراکندگی آن آذربایجان (سروروری) بوده و یکی از انگورهای دیررس به شماره می آید. جوانه انتهایی آن بسته و دارای کرک های بلند است.
برگ های آن فاقد کرک برگهایش برجسته و دارای رنگ سبز روشن می باشند. بلندی شاخه ها به 1 تا 5/1 متر می رسد و مقطع آن ها زاویه دار بوده و رنگشان سبز بارگه‌های قرمز متمایل به بنفش است. گل های آن کامل و خوشه ها نسبتاً کوتاه، مخروطی و دارای تراکم اندک می باشند. دم خوشه، بلند، نیمه خشبی و قهوه ای رنگ بوده و حبه ها بیضی شکل و دانه دار می باشند.
میزان قند میوه این رقم 138 گرم در لیتر، اسید آن 5 گرم در لیتر، درصد الکل میوه 1/8 گرم در لیتر مقدار مواد خشک آن 20 گرم در لیتر و مقدار الکل ویتامین موجود در میوه 3/2 میلی گرم در هر 100 گرم ماده خشک است.

نهال انگور رشه نهال انگور شمشیری این رقم، بیشتر در نواحی سردشت پراکنده بوده و به نام های خوشنام و تری اسپیکه که همان انگور سیاه می باشد، معروف است. این انگور بیشتر مصرف تازه خوری داشته و جزو انگورهای نسبتاً زودرس می باشد.
جوانه انتهایی آن باز، بدون کرک و به شاخه ها متوسط (تا5/1) بدون کرک و دارای رنگ سبز سیر بارگه های بنفش بوده و دارای تعداد زیادی پیچک می باشند. شکل خوشه ها، مخروطی کوتاه، بسیار پرچم و بزرگ بوده و تراکم آن کاملا زیاد می باشد. دم خوشه، کوتاه، نیمه خشبی و قهوه‌ای رنگ است.
حبه ها، کروی شکل و دانه دار بوده و رنگ گوشت این انگور نیز مانند پوست حبه آن قرمز است. اما آب آن زرد رنگ می باشد. میزان نسبی قند میوه این رقم حدود 185 گرم در لیتر، اسید آن حدود 7/3 گرم در لیتر، میزان الکل میوه حدود 11 گرم در لیتر، درصد مواد خشک آن 25 گرم و مقدار ویتامین C ان برابر با 1/1 میلی گرم در 100 گرم ماده خشک است.

نهال انگور انگور سفید کشمشی خرید نهال انگور شمشیری حبه این رقم، گرد، بی دانه و رنگ سفید مایل به زرد (کرم) بوده و دارای خوشه ای متراکم و حساس به سرما است. رنگ کشمش حاصله از این رقم با توجه به طرز تهیۀ آن، سبز یا قهوه ای است.
ب- انگور قرمز کشمشی
این رقم نیز بیدانه بوده و رنگ حبه های آن مانند انگور سفید کشمشی گرد هستند و قرمز می باشند. این انگور، به عروس ورزن معروف است. برگ های این رقم نازک بوده و برای تهیۀ دلمه مورد استفاده قرار می گیرند.

نهال انگور مایه مو فروش نهال انگور شمشیری این انگور، بیشتر به صورت تازه مصرف می شود. حبه های آن دانه دار، گرد و سفیدرنگ است. از حیث سبزه و کشمش، درجه دوم به شمار آمده و از نظر صنعتی، برای تهیه دوشاب یا شیره مورد استفاده قرار می گیرد.

نهال انگور جین یا مروارید نهال انگور فرنگی این انگور، بیدانه و سفید رنگ بوده و فقط برای تهیه کشمش پلویی مورد استفاده قرار می گیرد. برگ های ان نازک و سبز روشن است و برای تهیه دلمه مناسب می بشاد.

نهال انگور سیاه شیره خرید نهال انگور فرنگی نام محلی آن در آذربایجان قره شیره است. مقاومت این رقم در برابر سرما نسبتا زیاد بوده و حبه آن دانه دار، ضخیم پوست و سیاه رنگ است. خوشه انگور سیاه شیره، بسیار فشرده و متراکم بوده و دانه های پان پوشیده از مقدار زیادی پروتئین می باشد. این انگور از نظر رسیدن میوه، از انگورهای دیررس به شمار می اید. شاخه انگور سیاه شیره (قره شیره) عموما قهوه رنگ است. به نحوی که شناختن بوته آن در فصل زمستان که بوته فاقد برگ می باشد، بسیار آسان است. مورد استفاده اصل این رقم تهیه شیره است.

نهال انگور گزن دایی نهال انگور گلدن گروپ حبه های این انگور گرد، به درشتی یک گوجه کوچک، دانه دار، ضخیم پوست، ترد و شکننده، سفید رنگ مایل به زرد بوده و خوشه آن کم پشت است. کشمش این رقم سیاه رنگ و بسیار مرغوب می باشد. برگ های انگور گزن دایی زبر و رنگ آنها سبز تیره است.

نهال انگور خلیلی فروش نهال انگور ردگروپ حبه های این انگور، کشیده، سفید یا قرمز رنگ است. انگور خلیلی زودرس تر از تمامی انواع انگور ارومیه بوده و به مصرف تازه خوری می رسد.

نهال انگور کندمه خرید نهال انگور رد گروپ پوست این رقم ریال قرمز تیره ولی آب آن سفید رنگ است. این انگور نیز زودرس بوده و پس از انگور خلیللی می رسد. انگور کندمه، دانه دار است. و اگر پس از رسیدن فورا چیده نشود خوشه آن بر روی بوته می پوسد. این انگور، برای خوردن به طور تازه و تهیه کشمش نیز مصرف می شود.

نهال انگور تبرزه حبه های این انگور، دانه دار، کشیده، فوق العاده شیرین و غالبا سفید رنگ مایل به زرد بوده، اما گاهی انگور تبرزه قرمز رنگ نیز مشاهده شده است. کشاورزان اطراف ارومیه، آب این رقم را برای شنوایی بهتر در گوش خود می ریزند. کشمش این رقم بسیار مرغوب و نسبتا کمیاب است. آب های انگور تبرزه از نظر تجاری، همواره 3 برابر بهای انگورهای دیگر بوده است.

نهال انگور دیزماری حبه های این انگور، دانه دار، بیضی شکل، سفید رنگ مایل به زرد و زودرس می باشد و برگ های آن سه بریدگی دارند. عمده ترین مصرف این انگور، تازه خوری بوده اما گاهی به مصرف تهیه کشمش نیز می رسد.

نهال انگور دست ارچین این نوع انگور را در تابستان به شکل تازه خوری مورد استفاده قرار نمی دهند بلکه خوشه های آن را که نسبتا بزرگ می باشد، به صورت آونگ برای فصل زمستان نگاه می دارند. حبه انگور دست ارچین دانه دار و شکل پان بیضی است. از این انگور کشمش نیز تهیه می شود.

نهال انگور گچی امجیی یا پستان بز علت این نامگذاری آن است که حبه های این انگور، به پستان بز شباهت دارند. حبه های این رم دانه دار، ضخیم پوست و سفید یا قرمز رنگ است. خوشه های این انگور کوچک و تنک هستند. مورد مصرف این انگور، تهیه شیره، ترشی و نگهداری به صورت آونگ است.

نهال انگور ملکی بوته انگور ملکی، قوی و پر رشد است. حبه های این انگور بیضی شکل و آبدار، دانه دار و بنفش تیره یا سفید رنگ است. از این رقم شیره تهیه می کنند.

نهال انگور اردوباد حبه های این انگور، دانه دار، بیضی شکل، سفید رنگ بوده و خال هایی قهوه ای رنگ بر روی آن دیده می شود.

نهال انگور گرمیان حبه های این انگور، دانه دار، شیرین نازک پوست و سفید رنگ مایل به زرد است.

نهال انگور کردبوغان حبه های این انگور، درشت بوده و تقریبا مشابه حبه های انگور دست ارچین است. رنگ خوشه ها سبز، حبه ها دانه دار و جنس میوه نامرغوب است.

نهال انگور مراغه حبه های این انگور، بیدانه، بیضی شکل، سفید رنگ مایل به زرد، نازک پوست، پر آب و شیرین است. کشمش این انگور، بسیار مرغوب است.

نهال انگورسقل سولیان حبه های این انگور، بی دانه، آب دار، نازک پوست، به رنگ قرمز تیره و به درشتی یک نخود بزرگ است. میوه این نوع انگور، بسیار کم گوشت بوده و مقدار قند آن نیز اندک است.

انگور فرنگی (Ribes spp)این گیاه از تیره ریبه ساسه (Ribesaceae) ، از جنس ریبس (Ribes) بوده دارای دو گونه عمده بنام انگور فرنگی دانه ریز (R. rubrum) یا ریب انگور و انگور فرنگی دانه درشت (R. grassularia) می باشد که به صورت تجاری پرورش داده می شوند. انگور فرنگی دانه ریز دارای شاخه های با پوست قهوه ای رنگ، برگ های پنجه ای شبیه برگ انگور و لوب های دندانه دار می باشد. گل های این گونه ، روی گل آذین خوشه ای با گلبرگ های سفید و میوه های سفید، زرد و سیاه می باشد. انگور فرنگی دانه درشت دارای شاخه های با پوست خاکستری و خارهای سه شاخ، برگ های قلبی شکل و لوبدار و دندانه ریز می باشد. میوه های آن به اندازه نخود با رنگ سبز و قرمز و یا زرد می باشد . این گیاه به زمستان طولانی برای برطرف شدن نیاز سرمایی احتیاج دارد. گرچه میوه های انگور فرنگی در ماه های تیر و مرداد می رشد اما فصل رشد طولانی تابستان برای رشد این گیاه مناسب می باشد .انگور فرنگی به صورت وحشی در جنگل ها و بیشه های کم درخت اروپا، آسیا ، سیبری و شمال آفریقا رشد می کند. انگور فرنگی دانه درشت در نواحی شمال ایران ، ارتفاعات البرز، مازندران به صورت وحشی موجود می باشد.
سرمای دیر رس بهاره به این گیاه آسیب می رساند . هوای معتدل و مرطوب برای رشد انگور فرنگی مناسب می باشد . اما رطوبت بیش از حد موجب بروز سفیدک می شود. انگور فرنگی در خام های مختلف قادر به رد می باشد اما خاک های زهکشی شده و قوی را دوست دارد. ازدیاد انگور فرنگی از طریق تهیه قلمه های خشبی و نیمه خشبی انجام می گیرد. برای این منظور در شهریور ماه میتوان قلمه هایی به طول 20-15 سانتی متر تهیه کرد و در بستر گلخانه ریشه دار نمود . رقم انگور فرنگی دانه درشت از طریق خوابانیدن کپه ای نیز قابل تکثیر می باشد . برای کشت بوته های ریشه دار انگور فرنگی ، قبلا زمین را شخم زده و معمولا فاصله کشت بوته ها 120-100 سانتی متر و فاصله ردیف های کشت 2-5/1 متر در نظر گرفته می شود. شخم بین ردیف های کشت به شرط عمیق نبودن ، پرورش گیاهان پوششی یا استفاده از خارکپوش ( مالچ ) برای حفظ رطوبت خاک ، کوددهی منظم سالیانه ، کنترل بیماری ها بویژه سفیدک از تدابیر لازم برای پرورش نهال های انگور فرنگی می باشد. جوانه های بارور انگور فرنگی اکثرا در جانب شاخه های یک ساله و گاهی بر روی شاخه های 3-2 ساله تشکیل می شوند. بهترین محصول بر روی شاخه های یک ساله حاصل می شود. بنابراین در هرس بوته های انگور فرنگی ، شاخه های مسن تر از سه سال حذف می گردند. میوه های انگور فرنگی در اواسط تابستان ( تیر و مرداد ) می رسند. برای ارسال به مناطق دور ، میوه های کمی سفت رس برداشت می شوند. میوه های انگور فرنگی بسیار حساس بوده و بعد از چیدن در نیم جعبه ها یا سبد های کوچک قرار داده می شوند.

اپلیکیشن اندروید

اپلیکیشن اندروید نهالستان طبیعت سبز هم اکنون جهت دانلود در دسترس شما عزیزان می باشد

پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی 24 ساعته نهالستان طبیعت سبز در تمامی روزهای هفته حتی روزهای تعطیل رسمی

مجوز ها

نهالستان طبیعت سبز زیر نظر جهاد کشاورزی بوده و مجوز های لازم را دریافت نموده است